ගරු. ආණ්ඩුකාරතුමන්ගේ පණිවුඩය

නූතන පාලනයේ එක් වැදගත් අවශ්‍යතාවයක් වනුයේ පුරවැසියන් හා එක්ව තොරතුරු බෙදා ගැනීමය. පොදු කාරණා වලදී තීරණ ගැනීමේ බලය “ඡන්දදායක” වෙත පැවරීමේදී හුදෙක් ඔහු පුරවැසියෙකු බවට පත්වෙයි. ප්‍රධාන ලේකම් එම්.ඒ.බී. දයා සෙනරත් මහතා පළාත් සභා ආයතන වල වෙබ් අඩවි වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා මුලපුරා ඇත. තම සාමාජික ලේකම්වරුන්ගේ උපකාර හා සහයෝගය ඇතිව පළාත් සභාවේ අනෙක් නිලධාරීන්ගේ සහයෝගය ද ලබාගෙන වඩා පුළුල් විවිධත්වයෙන් සමන්විත තොරතුරු මහජනයාගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණක් නොව ශිෂ්‍යයින්ගේ හා පර්යේෂකයින්ගේ ද කාර්යයක් සපුරාලීම නිමිත්තෙන් එතුමා තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි මම විශ්වාස කරමි.

කේ.සී ලෝගේස්වරන් මහතා
ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා
බස්නාහිර පළාත