ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය

ගරු ආණ්ඩුකාරවර
හේමකුමාර නානායක්කාර මහතා

දු.ක : +94 112 334 371
ෆැක්ස් : +94 112 334 370
විද්‍යුත් ලිපිනය : governorwpc@gmail.com

ආණ්ඩුකාර ලේකම්
පී.සෝමසිරි මහතා

දු.ක : +94 112 334 097
ෆැක්ස් : +94 112 334 098
විද්‍යුත් ලිපිනය : secretary@governor.wp.gov.lk

සහකාර ලේකම් II
එච්.එම් ලීලාවතී මිය

දු.ක : +94 113 288 231
ෆැක්ස් :+94 112 334 738

නීතී නිලධාරිනී
සී.ඩී භාග්‍යා මනෝරි මිය

දු.ක : +94 112 334 347
ෆැක්ස් : +94 112 334 738
විද්‍යුත් ලිපිනය : bagyacolombage@gmail.com

පරිපාලන නිලධාරී
ජේ.සී ජයලාල් මහතා

දු.ක : +94 113 159 587
ෆැක්ස් : +94 112 334 738
විද්‍යුත් ලිපිනය : ao@governor.wp.gov.lk