ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

ලිපිනය : 10 වන මහල, අංක: 204, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල
දු.ක :
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් ලිපිනය : governoroffice@secgov.wp.gov.lk

ගරු ආණ්ඩුකාරවර
වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොළ මහත්මිය

දු.ක :
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් ලිපිනය : governor@secgov.wp.gov.lk

ආණ්ඩුකාර ලේකම්
පී.සෝමසිරි මහතා

දු.ක :
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් ලිපිනය : secretary@secgov.wp.gov.lk

සහකාර ලේකම් II
එච්.එම් ලීලාවතී මිය

දු.ක :
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් ලිපිනය : ass.secretary2@secgov.wp.gov.lk

නීතී නිලධාරිනී
සී.ඩී භාග්‍යා මනෝරි මිය

දු.ක :
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් ලිපිනය : legalofficer@secgov.wp.gov.lk

පරිපාලන නිලධාරී
ජේ.සී ජයලාල් මහතා

දු.ක :
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් ලිපිනය : ao@secgov.wp.gov.lk