ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

ලිපිනය : 10 වන මහල, අංක – 628, ජනජය ගොඩනැගිල්ල, නාවල පාර, රාජගිරිය
දු.ක : 011 2866850
ෆැක්ස් : 011 2866851
විද්‍යුත් ලිපිනය : governoroffice@secgov.wp.gov.lk

ගරු ආණ්ඩුකාරවර
ඒ. ජේ. එම්. මුසම්මිල් මැතිතුමා

දු.ක : 011 2866850
ෆැක්ස් : 011 2866851
විද්‍යුත් ලිපිනය : governor@secgov.wp.gov.lk

ආණ්ඩුකාර ලේකම්
පී.සෝමසිරි මහතා

දු.ක : 011 2866951
ෆැක්ස් : 011 2866952
විද්‍යුත් ලිපිනය : secretary@secgov.wp.gov.lk

සහකාර ලේකම් II
එච්.එම් ලීලාවතී මිය

දු.ක : 011 2866957
ෆැක්ස් : 011 2866959
විද්‍යුත් ලිපිනය : ass.secretary2@secgov.wp.gov.lk

නීතී නිලධාරිනී
සී.ඩී භාග්‍යා මනෝරි මිය

දු.ක : 011 2866895
ෆැක්ස් : 011 2866959
විද්‍යුත් ලිපිනය : legalofficer@secgov.wp.gov.lk

පරිපාලන නිලධාරී
ජේ.සී ජයලාල් මහතා

දු.ක : 011 2866958
ෆැක්ස් : 011 2866959
විද්‍යුත් ලිපිනය : ao@secgov.wp.gov.lk