බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

  1. අංක 1971/17 හා 2016.06.15 දිනැති ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයෙන් සංශෝධිත අංක 1880/26 හා 2014.09.19 දිනැති ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයේ 11.2 උප ඡේදයේ සහ අංක 2064/8 හා 2018.03.26 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයෙන් ප්‍රකාශිත බලතල පැවරීම අනුව, පුරප්පාඩුව ඇති ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවය 1 ශ්‍රේණියේ බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ තනතුර සඳහා මෙයින් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.
  2. ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ 1 ශ්‍රේණියේ වසර තුනක (03) පලපුරුද්දක් සහිත කෘෂි සංවර්ධන ධාරාවේ නිලධාරීන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවා, ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මගින් තෝරා ගැනීම සිදු කෙරේ.
  3. ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා පහත සඳහන් ලකුණු පටිපාටිය පදනම් කර ගනු ලැබේ.
  1. බස්නාහිර පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ තනතුර සඳහා වන අයදුම්පත්‍රය මෙතනින් බාගත හැකිය. filetype_pdfඅයදුම්පත්‍රය
  1. අයදුම්පත්‍ර භාර ගන්නා අවසාන දිනය 2019.09.27 වේ. ඉදිරිපත් කරනු ලබන අයදුම්පත්‍ර තම දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා මගින් අයදුම්පත්‍ර භාර ගන්නා අවසාන දිනට හෝ ඊට පෙර, “බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර ලේකම්, ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය, 10 වන මහල, ජනජය‍ ගොඩනැගිල්ල, අංක 628, නාවල පාර, රාජගිරිය.” යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යොමු කළ යුතු වේ.
  2. අසම්පූර්ණ, අපැහැදිලි හෝ ප්‍රමාද වී ලැබෙන අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

පී. සෝමසිරි
ආණ්ඩුකාර ලේකම්
බස්නාහිර පළාත.
2019.08.26