2017.08.23 දිනට යෙදී ඇති මහජන හමුව 2017.08.24 දිනට යොදා ඇත.