“අධ්‍යාපනය ඉහළ නංවා ගැනීමට වැඩි හිටියන් වශයෙන් පාට,පක්ෂ භේද දුරලා දායකත්වය ලබාදිය යුතු බව” බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මහත්මිය පැවසීය.

එතුමිය මෙම අදහස් ප්‍රකාශ කළේ 2020.02.10 දින ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිඵල ඉදිරි වර්ෂයේ දී ඉහළ නංවා ගැනීම පිළිබඳව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ දේශපාලන නියෝජිතයින් හා අධ්‍යාපනය නිලධාරීන් සමග පැවති සාකච්ඡාවේදී ය.

මෙම අවස්ථාව සඳහා රාජ්‍ය කළමනාකරණ හා ගිණුම් කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා,ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවේ සභාපතිනි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය සහ පළාත් සභා නියෝජිතයින් ද එක්ව සිටියා.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *