මූලික ජීවිතාරක්ෂක ක්‍රමවේද‍යක් වන හදවත් නැවත පණගැන්වීමේ පුහුණුව (Cardiac Pulmonary Resuscitation – CPR)

මූලික ජීවිතාරක්ෂක ක්‍රමවේද‍යක් වන හදවත් නැවත පණගැන්වීමේ පුහුණුව (Cardiac Pulmonary Resuscitation – CPR) පිළිබඳව පාසල් ළමුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් (Kids Save Lives ව්‍යාපෘතිය ) බස්නාහිර පළාත තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව තුන්වන වටයේ සාකච්ඡාව ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිගේ මූලිකත්වයෙන් අද පැවැත් වුණා.

ඒ අනුව එහිදී මූලික පියවර වශයෙන් එහි නියමු ව්‍යාපෘතිය කළුතර දිස්ත්‍රික්කය මුල්කරගනිමින් එළැඹෙන සතියේදී පැවැත්වීමට ආණ්ඩුකාරතුමිය විසින් උපදෙස් ලබා දුනි.

මෙහි ප්‍රධාන අරමුණ බවට පත් වන්නේ මූලික ජීවිතාරක්ෂක ක්‍රග්මවේදයක් වන හදවත් නැවත පණගැන්වීමේ පුහුණුව (CPR ) පිළිබඳව දැනුවත් අනාගත පරපුරක් ගොඩනැගීමයි.

මම සාකච්ඡාවට සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ නිලධාරීන්, අධ්‍යාපන ක්ෂෙත්‍රයේ නිලධාරීන් සහ නිර්වින්දන විද්‍යා අධ්‍යයන ආයතනයේ නිලධාරීන් එක් විය.

re to add your own text