කොළඹ මහ නගර සභාව තුල ස්ථාපනය කිරීමට යෝජිත තනි කවුළු සේවා කවුන්ටර් පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් ගරු ආණ්ඩුකාරවර සීතා අරඹේපොල මහත්මියගේ මූලිකත්වයෙන් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයෙදී පැවැත්විණ. 2020.02.11

කොළඹ මහ නගර සභාව තුල ස්ථාපනය කිරීමට යෝජිත තනි කවුළු සේවා කවුන්ටර් පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් ගරු ආණ්ඩුකාරවර සීතා අරඹේපොල මහත්මියගේ මූලිකත්වයෙන් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයෙදී පැවැත්විණ.

කොළඹ මහා නගර සභා සීමාව තුළ සේවාවන් සඳහා මිලදී ගන්නා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේදී ජනතාවට කාර්යාල ගණනාවකට යොමුවීමට සිදුවීම නිසා ඇතිවිය හැකි ගැටලු අවම කරමින් කොළඹ නගර සභාව තුළම කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කොට එම කාර්යාලයට මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව, බස්නාහිර පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව, කොළඹ නගර සභා නිලධාරීන් ඇතුළු නියෝජිතයින්ගෙන් සමන්විතව සියලු සේවාවන් එකම ස්ථානයකින් මහජනතාව වෙත ලබාදීමට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව සාකච්ඡාවට ලක් විය.

මෙම සාකච්ඡාව සඳහා-

බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් තුමිය

-ආණ්ඩුකාර ලේකම් තුමා

-නාගරික කොමසාරිස් තුමිය

-නාගරික භාණ්ඩාගාරික

-ලෝක බැංකු උපදේශකවරුන්

-ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම් කොමසාරිස්

-තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ තුමා ,ව්‍යාපෘති කළමනාකරු,ව්‍යාපෘති ප්‍රධානීන්

-ඉඩම් රෙජිස්ටාර් ජනරාල්

-ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන ආයතනයේ නිලධාරීන්

-කාර්මික අපනයන හා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂක,

-කොළඹ සහ දෙල්කඳ ඉඩම් රෙජිස්ටාර් වරුන් ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරීන් පිරිසක් එක් විය.