නවම් පොහොය නිමිත්තෙන් බස්නාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමියගේ මගපෙන්වීම යටතේ කාර්යාලයේ පැවැති ධර්ම දේශනය. දේශකයානෝ කුකුල්පනේ සුදස්සි හිමිපාණන්.