කොළඹ දේවි බාලිකා විද්‍යාලයේ වාර්ෂික නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උළෙල – 2020.02.01

කොළඹ දේවි බාලිකා විද්‍යාලයේ වාර්ෂික නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උළෙලට බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මහත්මිය ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් එම අවස්ථාවට සහභාගි විය.