බණ්ඩාරගම වික්‍රමශිලා පිරිවෙන මගින් සංවිධානය කල වික්‍රමශිලා මහා පෙරහැර මංගල්‍යය – 2020.02.02

බණ්ඩාරගම වික්‍රමශිලා පිරිවෙන මගින් සංවිධානය කල “වික්‍රමශිලා මහා පෙරහැර ” මංගල්‍යයේ කටයුතු සඳහා බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර සීතා අරඹේපොල මහත්මිය සහභාගී විය.