ප්ලාස්ටික් භාවිතය අවම කරන්නන්ගේ සංගමයේ සාමාජිකයන් සමඟ හමුවක් – 2020.02.03

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය ප්ලාස්ටික් භාවිතය අවම කරන්නන්ගේ සංගමයේ සාමාජිකයන් සමඟ හමුවක් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පැවත්වීය. එහිදී ප්ලාස්ටික් භාවිතය නිසා පරිසරයට සිදුවන හානිය ප්‍රායෝගික වශයෙන් 100% නතර කළ නොහැකි වුවත්. ප්ලාස්ටික් භාවිතය අවම කිරීම සඳහා මිනිසුන්ගේ ආකල්ප වෙනස්වීමක් කරා පෙළඹවිට හැකි අතර මේ සඳහා මූලිකව ගතහැකි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලදී.

තවද නිදහස් දින රට පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත වෙරළ පවිත්‍ර කිරීමේ ක්‍රියාව පිළිබඳව ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය දැනුවත් කළා.