බස්නාහිර පළාත් කෘෂි උපදේශකයින් සහ කෘෂිකර්ම නිලධාරීන් අතර හමුවක් ආණ්ඩුකාරතුමියගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත් විය – 2020.01.27

එහිදී බස්නාහිර පළාත තුළ කෘෂිකර්මාන්තයේ දියුණුවට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව සහ ඔවුන්ගේ පවතින ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡාවට ලක්විය.