කළුතර දිස්ත්‍රික් ව්‍යවසායකයින්ගේ හමුවක් 2020.01.25 දිනයේ පැවැත් විය.

එය සංවිධානය කර තිබුණේ රන් පත සිංහල නාමාවලිය විසින්.එහි ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් සහභාගි වූ ගරු ආණ්ඩුකාරවර විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මැතිණිය ව්‍යාපාරිකයන් සමග ඔවුන්ට පවතින ගැටලු පිළිබඳව විවෘත සංවාදයක නිරත විය.