අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ සංකල්පයක් අනුව කොළඹ 7 තුරඟ තරඟ පිටියේ පැවැත්වෙන Good Market වෙළඳසැල් ව්‍යාපෘතිය ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය විසින් නිරීක්ෂණයට ලක් කරන ලදි. – 2020.01.25