එළඹෙන උත්සව සමය ආරම්භ වීමට ප්‍රථම බස්නාහිර පළාත තුළ පිහිටි සියලුම වෙළඳසැල් පරීක්ෂා කොට සෞඛ්‍ය සුරක්ෂිතභාවය සහතික කළ යුතු බව ගරු ආණ්ඩුකාරවර සීතා අරඹේපොල මහත්මිය ප්‍රකාශ කළා ය.

එළඹෙන උත්සව සමය ආරම්භ වීමට ප්‍රථම බස්නාහිර පළාත තුළ පිහිටි සියලුම වෙළඳසැල් පරීක්ෂා කොට සෞඛ්‍ය සුරක්ෂිතභාවය සහතික කළ යුතු බව ගරු ආණ්ඩුකාරවර සීතා අරඹේපොල මහත්මිය ප්‍රකාශ කළා ය.ඇය මේ බව ප්‍රකාශ කළේ බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී, ගම්පහ දිස්ත්‍රික් මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් හමු වු අවස්ථාවේ දී එහිදී ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය පැවති යෝජිත ක්‍රමවේදය විධිමත් කිරීමට සහ එහි, ප්‍රමිතිය පිළිබඳව දිගින් දිගටම පසු විපරම් සිදු කරන ලෙස අදාළ නිලධාරීන්ට දැනුම් දුන් අතර ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනට දක්වන සහයෝගයට ස්තුතිය පළ කළා ය. ආණ්ඩුකාරතුමිය  පසුගිය සතියේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මහජන සෞඛ්‍යය නිලධාරීන් ද හමුවුණි. මෙම හමුව සඳහා බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්,පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ඇතුළු පිරිසක් සම්බන්ධ වුහ.