යෝජිත ගම්පහ නව වෙළෙඳ සංකීර්ණය සහ රථගාල පිළිබඳව ගම්පහ නගරාධිපති එරංග චානක මහතා සහ අදාල කණ්ඩායම් සමග ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය කළ සාකච්ඡා – 2020.01.13

යෝජිත ගම්පහ නව වෙළෙඳ සංකීර්ණය සහ රථගාල පිළිබඳව ගම්පහ නගරාධිපති එරංග චානක මහතා සහ අදාල කණ්ඩායම් සමග ගරු ආණ්ඩුකාර තුමිය සාකච්ඡා කළ අතර එම කණ්ඩායම ආණ්ඩුකාර තුමිය වෙත අදාළ ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව වාර්තාවක් ද ඉදිරිපත් කළා.