දුරුතු පොහොය නිමිත්තෙන් පැවැති ධර්ම දේශනය – 2020.01.09

දුරුතු පොහොය නිමිත්තෙන් බස්නාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමියගේ මගපෙන්වීම යටතේ කාර්යාලයේ පැවැති ධර්ම දේශනය. දේශකයානෝ දොඩම්පහල රාහුල හිමිපාණන්.