රුක් රෝපණ වැඩ සටහන – 2020.01.08

අද දින ගරු ආණ්ඩුකාරවර විශේෂඥ ‍ වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මැතිණිය රුක් රෝපණ වැඩ සටහනකට සහභාගි විය. මේ සඳහා තෝරාගෙන තිබුණේ මීට පෙර ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය හදිසි නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වූ අකුරේගොඩ ඇප්පිටිය ජලාශය අවට ශූමියයි. එම නිරීක්ෂණ චාරිකාවේදී ආණ්ඩුකාරතුමිය විසින් එම ප්‍රදේශය විධිමත්ව පිරිසුදු කිරීමට උපදෙස් ලබාදෙන ලදි. අද දින එම ප්‍රදේශය අවට “මී පැල” 70ක් පමණ රෝපණය කිරීම සි  දුවිය.