බස්නාහිර පළාත තුල ඩෙංගු මර්දන සතියේ ප්‍රගතිය පිලිබඳව මාධ්‍ය හමුව – 2020.01.03

බස්නාහිර පළාත තුල ඩෙංගු මර්දන සතියේ ප්‍රගතිය පිලිබඳව සහ ඉදිරියට ගත හැකි පියවර පිලිබඳව දැනුවත් කිරිමේ මාධ්‍ය හමුවක් ගරු ආණ්ඩුකාර වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මැතිනියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී 2020.01.03 දින පැවැත්වු අතර මේ සඳහා  බස්නාහිර පළාත් ඩෙංගු කමිටුව ද එක් විය.