සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලයේ හදිසි නිරික්ෂණ චාරිකාව – 2020.01.06

ගරු ආණ්ඩුකාර විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මහත්මිය 2020.01.06 දින උදැසන කිරිමණ්ඩල මාවතේ පිහිටි සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලයේ හදිසි නිරික්ෂණ චාරිකාවක් සඳහා එක්වුනි. එහිදි එම පාසලෙහි පවතින අඩුපාඩු පිලිබඳවද සොයා බලන ලදී.