ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය කසල කළමනාකරණය පිළිබඳ නව ව්‍යාපෘතියක් නීරීක්ෂණය කරමින් – 2020.01.07