බස්නාහිර පළාතේ ගුරුවරුන් සදහා පත්විම් ප්‍රදානය – 2020.01.06

බස්නාහිර පළාතේ ගුරුවරුන් සදහා පත්විම් ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයක් ගරු ආණ්ඩුකාර විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  2020.01.06 දින කොළඹ සෞන්දර්ය නිකෙතනයේදී පැවැත්විනි.