ශ්‍රී සුබෝධ් කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයෙහි ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධාන උත්සවය – 2019.11.28