බස්නාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මහත්මිය තම ධූරයෙහි වැඩ භාර ගැනීම – 2019.11.25