ඩෙංගු මර්දනය වෙනුවෙන් බස්නාහිර පළාත තුළ ක්‍රයාත්මක කරන මෙහෙයුම් මැදිරිය පිළිබඳව සහ ඉදිරි වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව පළාත් පාලන නියෝජිතයින් දැනුවත් කිරීම සහ සාකච්ඡා කිරීම – 2019.12.20