කසල ප්‍රතිචක්‍රීකරණයකිරීම සම්බන්ධව නව නිපැයුම්කරුවකු වන විකුම් සම්පත් සමග ගරු ආණ්ඩුකාර වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මහත්මිය කළ සාකච්ඡාව – 2019.11.28