පුරාවිද්‍යා වටිනාකමක් සහිත ස්ථාන සංරක්ෂණය ගැන සාකච්ඡාව කිරීම – 2019.12.16

බස්නාහිර පළාත තුළ පුරාවිද්‍යා වටිනාකමක් සහිත ස්ථාන හඳුනාගැනිම සහ එම ස්ථාන සංරක්ෂණයට ගත යුතු පියවරයන් ගැන සාකච්ඡාව කිරීම 2019.12.16