වෙරළ පිරිසිදු කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම – 2019.12.20