බියගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ වාර්ෂික තාග්‍ය ප්‍රදානෝත්සවය – 2019.12.02

බියගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ වාර්ෂික තාග්‍ය ප්‍රදානෝත්සවයට ගරු ආණ්ඩුකාර විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මැතිනිය ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස සහභාගී විම.