පාමංකඩ ශ්‍රී සංඝමිත්තා දහම් පාසලෙහි ත්‍යග ප්‍රදානෝත්සවය – 2019.12.22

පාමංකඩ ශ්‍රී සංඝමිත්තා දහම් පාසලෙහි වාර්ෂික තග්‍ය ප්‍රදානෝත්සවයට ගරු ආණ්ඩුකාර විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මැතිණිය සහභාගි විය.