බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර සවුදි රජතුමා බැහැ දැකීම

බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ඒ. ජේ. එම්. මුසම්මිල් මැතිතුමා හට සෞදි අරාබියේ සල්මාන් බින් අබ්දුල් අසිස් රජතුමා විසින් ඊද් උත්සවය වෙනුවෙන් පවත්වන ලද භෝජන සංග්රබහයට පූජනීය මක්කමෙහි මිනාහි රාජකීය මැදුරට ආරාධනා කරන ලදී.

ලෝක මුස්ලිම් ලීගයේ මහ ලේකම් ආචාර්ය ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් අබ්දුල් කරීම් අලිස්සා මැතිතුමාගේ විශේෂ ආරාධනයෙන් හජ් වන්දනාව සඳහා පසුගියදා බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ඒ. ජේ. එම්. මුසම්මිල් මැතිතුමා සහභාගී විය.