ලෝක මුස්ලිම් සම්මේලනයේ ලේකම් දිවයිනට පැමිණේ

වර්ෂ 2019 ක් වූ ජූලි මස 30 වන අඟහරුවාදා දින පැවැත්වීමට නියමිත සාමය සමඟිය සහ සහජීවනය පිළිබද ජාතික සමුළුවට සහභාගී වීම සඳහා ලෝක මුස්ලිම් සම්මේලනයේ ලේකම් අචාර්ය මොහොමඩ් අබ්දුල් කරීම් අල්ඉසා මැතිතුමා සදුදා දින පස්වරුවේ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොල වෙත පැමිණියේය.

එහිදි අද දින පැවැත්වීමට නියමිත සමුළුව සංවිධානය කල බස්නාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර ඒ.ජේ.එම්. මුසම්මිල් මැතිතුමා විසින් එතුමාව පිළිගනු ලැබුවේය. එම අවස්ථාව සදහා තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් කටයුතු අමාත්‍ය එම්. එච්. ඒ. හලීම් මැතිතුමාද සහභාගී වූවේය.