සවුදි අරාබියානු තානාපති බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා හමුවෙයි.

සවුදි අරාබියානු තානාපති අබ්දුල්නාසර් අල්- හාර්ති මැතිතුමා බදාදා දින බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේදී බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ගරු ඒ.ජේ.එම්. මුසම්මිල් මැතිතුමා හමුවිය. සුහද සාකච්ඡා මඟින් දෙරට අතර අනෝන්‍ය සම්බන්ධතා පිළිබද අවධානය යොමු කෙරිණි.