ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා මහා නායක හිමිවරුන් බැහැ දැකීම

සාමය සමාදානය සහ  සහජීවනය සම්බන්ධයෙන් ජූලි මස 30 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත ජාතික සමුළුව සඳහා ආරාධනා කිරීමට බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ගරු ඒ.ජේ.එම්. මුසම්මිල් මැතිතුමා පසුගිය ඉරිදා දින අති පූජ්‍ය තිබ්බොටුවාවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමි, අස්ගිරි පාර්ශවයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය වරකාගොඩ ධම්මදස්සී පඥ්ඥානන්ද ඥානරතන හිමි සහ රාමඥ නිකායේ මහා නායක අතිපූජ්‍ය නාපන පේමසිරි හිමිපාණන් වහන්සේලාව නුවරදී බැහැ දකින ලදී.

මේ අවස්ථාව සඳහා තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය එම්. එච්. ඒ. හලීම් මැතිතුමා සහ මෂූර් මව්ලානා මහතා ද සහභාගී වුහ.