හිටපු ජනාධිපතිනී ගරු චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මැතිණිය සහ බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමාගේ සුහද හමුවීම

අද දින බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ගරු ඒ.ජේ.එම්. මුසම්මිල් මැතිතුමා හා හිටපු ජනාධිපතිනී ගරු චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මැතිණිය අතර සුහද හමුවීමක් බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පැවැත් විය.