කොළඹ මහා නගර සභාවේ නගරාධිපතිතුමිය හා ගරු බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා සමඟ පැවති සුහද සාකච්ඡාව

ගරු බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ඒ.ජේ‍.එම්. මුසම්මිල් මැතිතුමා පසුගිය 17 වන සඳුදා දින කොළඹ මහා නගර සභාවේ නගරාධිපතිතුමිය වන ගරු රෝසි සේනානායක මැතිණිය සමඟ ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී සුහද ගරු බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ඒ.ජේ‍.එම්. මුසම්මිල් මැතිතුමා විය. එහිදී කොළඹ මහා නගර සභාවේ විවිධ වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනය කිරීම හා සම්බන්ධ කරුණු ද සාකච්ඡා කරන ලදී.