ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ මිනුවන්ගොඩ සංචාරය

ගරු බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ඒ.ජේ.එම්. මුසම්මිල් මැතිතුමා පසුගිය 17 වෙනි සඳුදා දින මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ මහා විහාර ප්‍රධාන නායක ස්වාමීන් වහන්සේ වන පුජ්‍ය සීලරතන හිමියන් මුණ ගැසුණ අතර එතුමන් ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ සමඟ සුහද සාකච්ඡාවක් ද පැවැත් වු අවස්ථාවක් ඡායාරූපයේ දැක්වේ.

එම අවස්ථාව සඳහා මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ කතෝලික දේවස්ථාන භාර ප්‍රධාන පියතුමන් වන ගරු නදීර පියතුමන් ද මේ සඳහා සහභාගී විය.